Κόστη Διασυνοριακών Πληρωμών

Ο πίνακας που ακολουθεί, απεικονίζει τις συνολικές χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων για συναλλαγές με κάρτα και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Visa, συγκριτικά με τις ισοτιμίες αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), για τα νομίσματα των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που ισχύουν για την ημερομηνία που επιλέγετε. Οι συνολικές χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων για συναλλαγές με κάρτα, στον κατωτέρω πίνακα, εκφράζονται ως ποσοστό προσαύξησης επί των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς του Ευρώ που εκδίδεται από την ΕΚΤ.

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες απεικονίζουν πόσα ευρώ αντιστοιχούν για την αγορά μιας μονάδας ξένου νομίσματος.

Η ισοτιμία αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για κάθε νόμισμα εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησής σας, προκειμένου να επιτευχθεί διαφάνεια και συγκρισιμότητα των χρεώσεων μετατροπής νομισμάτων σε συναλλαγές με κάρτα.

Οι συνολικές χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων για πληρωμές με κάρτα, περιλαμβάνουν τα έξοδα μετατροπής νομίσματος, όπως εκάστοτε ορίζονται στο Τιμολόγιο Προμηθειών και Εξόδων της Τράπεζας.

Οι συνολικές χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης συναλλαγής με κάρτα, ενδέχεται να διαφέρουν από τις συνολικές χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης της εν λόγω συναλλαγής, λόγω πιθανής μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών.